ଡେଙ୍ଗୁ

 • Dengue IgG/IgM Rapid Test Cassette colloidal gold method

  ଡେଙ୍ଗୁ IgG / IgM ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାସେଟ୍ କୋଲଏଡାଲ୍ ସୁନା ପଦ୍ଧତି |

  ଡେଙ୍ଗୁ IgG / IgM ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରେ |ଏହା କେବଳ ଡେଙ୍ଗୁ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଉପସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ କରେ |ଏହା କରିବା ସରଳ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସହଜ ଅଟେ |ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ 10 ମିନିଟରେ ଫଳାଫଳକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ |ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସଠିକତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା |

 • Dengue NS1 Antigen Rapid Test

  ଡେଙ୍ଗୁ NS1 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ରାପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା |

  ଡେଙ୍ଗୁ NS1 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡବଲ୍ ଆଣ୍ଟି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପଦ୍ଧତିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ |ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ, କ equipment ଣସି ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ବିସ୍ତୃତ ନମୁନା କଭରେଜ୍, ପୁରା ରକ୍ତ, ସେରମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ |ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନଟ, 15 ମିନିଟରେ ଫଳାଫଳ, ଭଲ ସ୍ଥିରତା, 24 ମାସ ପାଇଁ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇପାରେ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସଠିକତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା |

 • Dengue NS1 Antigen & IgG/IgM Rapid Test

  ଡେଙ୍ଗୁ NS1 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏବଂ IgG / IgM ରାପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା |

  ଡେଙ୍ଗୁ NS1Antigen & IgG / IgM ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି-ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରେ |ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ, କ equipment ଣସି ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ |ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଫଳାଫଳକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସହଜ ଅଟେ |ଫଳାଫଳଗୁଡିକ NS1 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପାଇଁ 15 ମିନିଟରେ ଏବଂ IgG / IgM ଆଣ୍ଟିବଡି ପାଇଁ 10 ମିନିଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ |ଭଲ ସ୍ଥିରତା, 24 ମାସ ପାଇଁ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇପାରିବ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସଠିକତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା |