hCG

  • Human chorionic gonadotropin (HCG) Rapid Test

    ମାନବ କୋରିଅନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିନ୍ (HCG) ଦ୍ରୁତ ପରୀକ୍ଷା |

    ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚୋରିଅନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିନ୍ ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡବଲ୍ ଆଣ୍ଟି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପଦ୍ଧତିର ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରେ |ଏହା କରିବା ସରଳ, କ equipment ଣସି ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସହଜ ଅଟେ |ପରିସ୍ରା ପାଇଁ minutes ମିନିଟରେ ଏବଂ ସେରମ୍ ପାଇଁ minutes ମିନିଟ୍ ରେ ଫଳାଫଳ ପ read ଼ିବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଅଟେ |25 mIU / ml ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଚିହ୍ନଟ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା |