ଯକ୍ଷ୍ମା

  • Tuberculosis IgG IgM Rapid Test

    ଯକ୍ଷ୍ମା IgG IgM ରାପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା |

    ଯକ୍ଷ୍ମା IgG / IgM ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡବଲ୍ ଆଣ୍ଟି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପଦ୍ଧତିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ |ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସରଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୋପାନରେ କରାଯାଇପାରିବ |ବିସ୍ତୃତ ନମୁନା କଭରେଜ୍, ପୁରା ରକ୍ତ, ସେରମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ |ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଅଟେ ଏବଂ ଫଳାଫଳଗୁଡିକ 10 ମିନିଟରେ ପ be ାଯାଇପାରିବ |ସ୍ଥିର ଏବଂ 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇପାରିବ |ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସଠିକତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା |